วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

allen cosplay

Do any one know where I can buy Allen's stuffs? I wnat to do Allen cosplay. Any ideas?

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ค.ศ. 1276
พุทธศักราช 1819 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1276 - มีนาคม ค.ศ. 1277
ค.ศ. 1276 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธตามปฏิทินจูเลียน
ค.ศ. 1277 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ตามปฏิทินจูเลียน
มหาศักราช 1198
ปีชวด อัฏฐศก จุลศักราช 638 (วันที่ 27 มีนาคม เป็นวันเถลิงศก) ผู้นำ

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550


สุขภาพ เป็นการเรียกการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ(ปัญญา)หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ
ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก สุขภาพหมายถึงสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมรวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ
สุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ยม
ยม สามารถหมายถึง


แม่น้ำยม หนึ่งในสี่แควหลักของแม่น้ำเจ้าพระยา
พระยม เทวดาองค์หนึ่งตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์และพุทธ
ท้าวสุยม (พระสุยามาธิบดี) หัวหน้าเทวดาบนสวรรค์ชั้นยามา ในฉกามาพจร
ยมโลก หรือ นรก ตามความเชื่ออันเนื่องจากคติไตรภูมิ

 • ยมบาล ผู้ดูแลรักษายมโลก โดยทั่วไปหมายถึง พระยม
  ยมทูต เทวทูตชั้นผู้น้อยผู้เป็นบริวารแห่งยมบาล
  รัก-ยม บริภูติชนิดหนึ่ง ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
  วันยม หรือวันยมขันธ์ หนึ่งในวันที่ไม่ควรประกอบพิธีมงคลตาม ดิถีอันประกอบด้วยวัน
  ดาวยมหรือดาวพลูโต ดาวเคราะห์แคระในระบบสุริยะ
  ต้นยม ต้นไม้ในวงศ์ Meliaceae เช่น ยมหิน ยมหอม

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

รัสเซีย (แก้ความกำกวม)
รัสเซีย อาจหมายถึง:


สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia) - ประเทศในทวีปยุโรปและทวีปเอเีชีย
ภาษารัสเซีย (Russian language)
รัสเซียศึกษา (Russian Studies)

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550


อำเภอชะอำ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ซึ่งมีหาดทรายขาว ยาว และยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้านการทอ่งเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นรายได้ให้กับด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร การประมง เป็นต้น
อำเภอชะอำ ตั้งขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2440 ที่บ้านายาง หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง เดิมใช้ชื่อว่า "อำเภอนายาง" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2457 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอนายาง ไปตั้งที่บ้านหนองจอกและเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นอำเภอหนองจอก เขตอำเภอท่ายาง ในปัจจุบัน จนกระทั่งหลังสงครามมหาเอเชียบูรพากระทรวงมหาดไทยได้ย้ายอำเภอหนองจอก มาตั้งที่ ต.ชะอำ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สะดวกแก่การปกครองและได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอชะอำ"เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2487 มี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

อ.ชะอำ เศรษฐกิจในชะอำ
ในอำเภอชะอำยังมีโครงการที่เกี่ยวกับพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช พระองค์ทรงได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้
จะเห็นว่าศูนย์การพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาขากพระราชดำริเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ คือมีทั้งการศึกษาการทดลอง และสาธิต เพื่อให้เห็นผลทุกด้าน ดังนั้นราษฎรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริงจึงนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเป็นการเพิ่มรายได้อีกต่อไป
ภาพที่พักบังกะโล
ภาพที่พักโรงแรมชายทะเล‎
ภาพชายหาดทะเลชะอำ
ภาพชายหาดริมะเลชะอำ

โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง เป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทำกินเกษตรกรผู้ยากจนในรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์ จะเน้นในด้านเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์
ศูนย์สาธิตสหกรณ์ดอนขุนห้วย ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการหุบกระพงมุ่งเน้นการจัดหาที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่ยากจน
ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย เป็นพื้นที่เขตอับฝน เนื่องมาจากป่าไม้ถูกทำลาย ดินขาดการบำรุงรักษาทำให้เกิดการพังทลายค่อนข้างสูง และราษฎรส่วนใหญ่ปลูกไร่สับปะรด โดยใช้สารเคมีมากทำให้คุณภาพของดินต่ำลงด้วย พระองค์ทรงมีราชดำรัสว่า หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทราย ในที่สุด จึงให้แนวทางการแก้ไขให้เป็นศูนย์การพัฒนาด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการปลูกป่า และช่วยส่งเสริมราษฎรสร้างรายได้จาการผลิตผลจากป่าไม้กับปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของเกษตรผสมผสานควบคู่กันไป

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550


?
มาช่วยกันเพิ่มเติมและแก้ไขกันเถอะ เพื่อให้บทความนี้น่าอ่านยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เริ่มต้นเขียน และ นโยบายวิกิพีเดีย หรือ ภาษาอื่นด้านซ้ายมือ ให้นำกล่องนี้ออกเมื่อมีข้อความเพิ่มเติม


เซฟาแมนโดล (Cefamandole)


รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
เซฟาแมนโดล